Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO “Kamieniarstwo ABC”

 1. Cel dokumentu
  1.1 Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego “Kamieniarstwo ABC” prowadzonego w domenie www.kamienneblaty.pl/sklep (dalej „Sklep Internetowy”).
  1.2 Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone w Sklepie Internetowym lub na stronach internetowych, które mogą zawierać linki odsyłające do Sklepu Internetowego. Wchodząc na takie strony, Klient powinien zawsze w pierwszej kolejności zapoznać się z politykami prywatności, które mają do nich zastosowanie.
 2. Postanowienia ogólne
  2.1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest Kamieniarstwo-abc.pl Jarosław Zaborowski, Frankowskiego 2b, 58-260 Bielawa, NIP: 8821875123, REGON: 369674155, tel. 508-162-099, adres email: biuro@kamieniatstwo-abc.pl (dalej „Sprzedający”).
  2.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
  2.3 Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”).
  2.4 Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszej Polityce Prywatności z wielkiej litery a odrębnie w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

3.Administrator danych osobowych
3.1 Administratorem danych osobowych Klientów pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
  4.1 Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
  4.2 Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klientów, którzy dokonują zakupu Towarów:
  4.2.11 imię i nazwisko,
  4.2.2 numer telefonu kontaktowego,
  4.2.3 adres email,
  4.2.4 adres kontaktowy oraz adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres kontaktowy),
  4.2.5 firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców).
  W przypadku Klientów niedokonujących zakupu Towarów Sprzedający nie przetwarza ich danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klient kontaktuje się ze Sprzedającym, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sprzedający przetwarza jego dane, o których mowa w punktach 4.2.1 – 4.2.3 powyżej.
  4.3 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  4.3.1 zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie Umów dotyczących Towarów, w tym rozpatrywanie reklamacji,
  4.3.2 świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych,
  4.3.3 marketing własnych produktów i usług Sprzedającego – po wyrażeniu dodatkowej zgody.
  4.4 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług.
  4.5 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak równeż prawo do przeniesienia danych. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4.6 Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
  4.6.1 firmom kurierskim, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
  4.6.2 operatorowi systemu płatności elektronicznych PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań jako administratorowi – w celu realizacji płatności on-line i w niezbędnym do tego zakresie oraz w celu wypełnienia przez ww. operatora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa w związku z realizacją tych płatności.
  4.7 Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
  4.8 Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.
  4.9 Dane osobowe dotyczące sprzedaży będą przetrzymywane przez okres 3 lat, natomiast dane dotyczące usług marketingowych do czasu cofniecia zgody.

5 Postanowienia końcowe
5.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.